Študijné programy

DomovPre uchádzačovŠtudijné programy

Študijné programy pre vás

V rámci katedry máme študijné programy rozdelené nasledovne:

Bakalárske štúdium:

• Učiteľstvo informatiky jednoodborové

• Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Magisterské štúdium:

• Učiteľstvo informatiky jednoodborové

• Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Bakalárske štúdium

Učiteľstvo informatiky jednoodborové

Hlavným poslaním katedry je pripravovať učiteľov informatiky pre 2. stupeň ZŠ a SŠ, zabezpečovať komplexnú výučbu pre denné bakalárske a magisterské štúdium v aprobačnej špecializácii informatika podľa študijného plánu. Špecializáciu informatika je možné študovať aj ako tzv. celoživotné vzdelávanie.

Bakalárske štúdium

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Absolvent má možnosť uplatniť sa ako pomocný učiteľ alebo asistent učiteľa, školský administratívny a pomocný metodický pracovník, programátor prípadne správca web stránok a počítačovej siete v školskej a administratívnej správe pod vedením skúseného informatika, ako aj špecializovaný pracovník v inštitúciách štátnej a verejnej správy na úrovni svojej kvalifikácie. Je schopný adaptovať sa na meniace podmienky na trhu práce.

Magisterské štúdium

Učiteľstvo informatiky jednoodborové

V jednopredmetovej špecializácii je absolvent pripravený vyučovať informatiku na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Absolvent je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný programátor a správca webových stránok a počítačovej siete v školskej a prípadne administratívnej sfére, ako kvalifikovaný tvorca webových a elektronických prezentácií a študijných a učebných pomôcok.

Magisterské Štúdium

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Absolventi magisterského študijného odboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu učiteľa príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, profesiu metodika pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín, špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách, v jednopredmetovom štúdiu odboru – učiteľa príslušného všeobecnovzdelávacieho (alebo odborného) predmetu (skupín predmetov) na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, resp. záujmového vzdelávania (napr. v ZUŠ), animátora voľného času.

Zaujal vás niektorý z našich programov ?

Informujte sa o podmienkach a prijímacom konaní.

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.