Pre študentov

DomovPre študentov

Milí študenti

Na tomto mieste nájdete informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v dôležitých termínoch, faktoch a udalostiach. Nasledujúce odkazy vás nasmerujú na harmonogram akademického roka, zoznam predmetov počas štúdia, kalendár podujatí Katolíckej univerzity ako aj udalostí konaných samotnou katedrou.

Z harmonogramu akademického roka sa dozviete dátum začiatku zimného i letného semestra, dĺžku skúškového obdobia, alebo aj to, kedy je rektorské voľno a deň otvorených dverí.

Taktiež obsahuje dátumy konania štátnych skúšok či promócií. Kalendár udalostí katedry informuje o seminároch, súťažiach a ďalších vzdelávacích aktivitách katedry, na ktorých sa môžu študenti zúčastniť.

Kalendár podujatí KU prináša oznamy o hosťovských prednáškach, seminároch, výstavách v univerzitnej knižnici, stretnutiach s Erazmákmi a iných aktivitách organizovaných Katolíckou univerzitou. Po kliknutí na odkaz zoznam predmetov získate prehľad o tom, aké predmety si môžete vybrať pri zápise do konkrétneho študijného odboru Pedagogickej fakulty KU.

Neprítomnosť pedagógov

doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU

doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

doc. Ing. Ján Pillár, PhD.

Ing. Jana Jacková, PhD.

PaedDr. Michal Rojček

Štátne záverečné skúšky

Aktuálne znenie Smernice dekana o ukončení štúdia sa dozviete po kliknutí na nasledujúci odkaz. V ďalšej časti sú termíny štátnych záverečných skúšok pre študentov posledných ročníkov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Bakalárske štúdium | Štátne záverečné skúšky

Termín odovzdania bakalárskych prác v akademickom roku 2022/2023

do 31. 03.2023 (podľa rozpisu študijného oddelenia)

Na obhajobu záverečnej práce sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 6 týždňov pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie vo vyššie stanovenom termíne: 

• záverečnú prácu (2 x v pevnej väzbe)

• zadanie záverečnej práce musí byť zviazané v každom exemplári práce;

• protokol o kontrole originality (vytlačiť len prvých 10 strán);

• 4 x licenčnú zmluvu vytlačenú z AIS2 (2 x licenčná zmluva o použití diela, 2 x licenčná zmluva o použití záverečnej práce);

• rodný list, sobášny list;

• v prípade, že študent platí školné (nadštandardné a externé štúdium), predložiť všetky ústrižky o zaplatení poplatkov, ak ich doteraz nepredložil;

• prihlášku na obhajobu záverečnej práce (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 podpísanú študentom);

• v prípade používania ďalších titulov študent doloží kópiu dokladu o získaní titulu. Ak titul získal na inej VŠ, kópia musí byť overená!!!

Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 3 týždne pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie: 

• prihlášky na štátne skúšky (vytlačené z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 podpísané študentom):

AK MÁ ŠTUDENT SPLNENÉ VŠETKY PODMIENKY, DONESIE UVEDENÉ DOKLADY NARAZ!!! 

POKIAĽ ŠTUDENT NEMÁ SPLNENÉ UVEDENÉ PODMIENKY , NEBUDE MÔCŤ PRISTÚPIŤ K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE!!!

Magisterské štúdium | Štátne záverečné skúšky

Termín odovzdania MAGISTERSKÝCH prác v akademickom roku 2022/2023

do 31.3.2023 (podľa rozpisu študijného oddelenia)

TIETO TERMÍNY JE NUTNÉ DODRŽAŤ!!!

Na obhajobu záverečnej práce sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 6 týždňov pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie vo vyššie stanovenom termíne:

• diplomovú prácu (2x v pevnej väzbe)

• zadanie záverečnej práce musí byť zviazané v každom exemplári práce;

• protokol o kontrole originality (vytlačiť prvých 10 strán);

• licenčnú zmluvu vytlačenú z AIS2 zopnutú a podpísanú! (2x licenčná zmluva o použití diela, 2x licenčná zmluva o použití záverečnej práce);

• rodný list, sobášny list;

• v prípade, že študent platí školné (nadštandardné a externé štúdium), predloží všetky ústrižky o zaplatení poplatkov, ak ich doteraz nepredložil;

• prihlášku na obhajobu záverečnej práce (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 podpísanú študentom);

• v prípade používania ďalších titulov, študent doloží kópiu dokladu o získaní titulu. Ak titul získal na inej VŠ, kópia musí byť overená.

Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 3 týždne pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie:

• prihlášku na štátnu skúšku na každý predmet zvlášť (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 podpísanú študentom);

AK MÁ ŠTUDENT SPLNENÉ VŠETKY PODMIENKY, DONESIE UVEDENÉ DOKLADY NARAZ!!!

POKIAĽ ŠTUDENT NEMÁ SPLNENÉ UVEDENÉ PODMIENKY, NEBUDE MÔCŤ PRISTÚPIŤ K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE!!!

Zaujímavé odkazy

Na tomto mieste nájdete odkazy na stránky, ktoré sú zamerané na možnosti štúdia a praxe v zahraničí, zápis predmetov či prihlasovanie na skúšky, objednávanie obedov, prihlásenie sa do kurzov jednotlivých predmetov či online univerzitnej knižnice.

Informačný systém
Obsahuje informácie a odkazy k štúdiu, stravovaniu, ISIC karte a k zmene hesiel v určitých systémoch.
AIS2
Informačný systém pre zápis predmetov, prihlasovanie sa na skúšky a zobrazenie hodnotenia jednotlivých skúšok.
Moodle
Systém obsahujúci kurzy vytvorené učiteľmi, ktoré obsahujú materiály ako aj online testy ku konkrétnym predmetom.
ISIC
Informácie k vyhotoveniu a prolongácii ISIC karty.
Univerzitná knižnica
Online rezervácia, predlžovanie výpožičnej doby či prehľadávanie dostupnej literatúry.
Stravovací systém
Objednávanie jedál, prehľad aktuálnych obedov a večerí a taktiež zostatku na karte.
Erasmus+
Európsky program umožňujúci vzdelávanie a prax v zahraničí.
UPaC
Univerzitné pastoračné centrum umožňuje študentom priestor pre oddych, zábavu, organizuje akcie, výlety a poskytuje duchovný rozvoj.
Ubytovanie pre študentov
Možnosti ubytovania na internátoch v meste Ružomberok. Bližšie informácie a kontakt nájdete po kliknutí na odkaz.

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.