Štefan Tkačik

RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

DomovKatedraČlenovia katedryRNDr. Štefan Tkačik, PhD.

RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

Funkčné miesto docent

Kancelária č. A404
Konzultačné hodiny: Streda: 09:40 - 11:10 Štvrtok: 08:00 - 08:50

Priebeh štúdia

Magisterské: 1990 – 1995

UPJŠ Košice – Prírodovedecká fakulta, Mgr.

Odbor: matematika – matematická informatika, 

TKAČIK, Š.: Matematické modely v teórií portfólia. Košice : PF UPJŠ, 1995.


Doktorské: 2002

UPJŠ Košice – Prírodovedecká fakulta, RNDr. (rigorózne, licenciátske)          

Odbor: matematika

TKAČIK, Š.: Riešenie problémov okružných jázd metódami spojitej aproximácie. Košice : PF UPJŠ, 2002.


Doktorandské: 1995 – 1998

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, PhD.

Odbor: aplikovaná matematika,

TKAČIK, Š.: Metóda spojitej aproximácie pre riešenie problému okružných jázd, Žilina 1998.

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia

september 1997- marec 2022

Vysokoškolský pedagóg na Katedre matematiky, Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku 

Hlavné činnosti a zodpovednosť:

Vyučovanie predmetov Matematická analýza, Diskrétna matematika, História matematiky, Teória grafov. 

apríl 2022-doteraz

Vysokoškolský pedagóg na Katedre informatiky – funkčné miesto docent, Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku 

september 2020-doteraz

Poverenec pre implementáciu systému kvality na PF KU, Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku 

Hlavné činnosti a zodpovednosť:

Zosúladenie vnútorného systému a študijných programov, ktoré sa
uskutočňujú na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku
so štandardmi kvality pre vysoké školy. Tvorba politík, postupov a
pravidiel pre študijné programy na celej Katolíckej univerzite. 

september 2012 – február 2014

Prorektor zodpovedný za kvalitu a akreditáciu, Katolícka univerzita v ružomberku

Hlavné činnosti a zodpovednosť:

Vytvorenie a zavedenie systém kvality v prostredí Katolíckej
univerzity. Riadenie akreditačných procesov na KU a  príprava univerzity
pre úspešné zvládnutie komplexnej akreditácie v roku 2014. Koordinácia
prípravy a vypracovania Dlhodobého zámeru KU a  implementácia jeho
cieľov a plnenie indikátorov na pôde KU. Zodpovednosť za tvorbu
výročných správ o činnosti KU.

marec 2001 – august 2012

Prodekan pre vedu a rozvoj PF KU, Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v ružomberku

Hlavné činnosti a zodpovednosť:

Vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj fakulty a vedecko-výskumnej
činnosti, kreovanie jej základných štruktúr. Usmerňovanie vedeckej a
umeleckej činnosti na PF KU.  Príprava vízie, stratégie a dlhodobého
zámeru PF KU v uvedených obdobiach. Zodpovednosť  za akreditáciu
študijných programov a prípravu podkladov pre komplexnú akreditáciu v
roku 2008.

Študijný odbor alebo odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí:

aplikovaná matematika

didaktika matematiky

história matematiky

matematická analýza

Publikované vedecké práce:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

AAA01 Žilková, K, Kopáčová, J., Partová, E, Tkačik, Š., Mokriš, M., Budínová, I., Gunčaga, J.,: Young children`s concepts of geometric shapes, Pearson, 2018, ISBN 978-1-78726-989-7, 242 s.

[1] Gunčaga, J., Žilková, K.: Visualisation as a Method for the
Development of the Term Rectangle for Pupils in Primary School, European
Journal of Contemporary Education, 2019, 8(1): 52-68.

[1] Erdogan, Fatma: Prospective middle school mathematics teachers’ problem posing abilities in context of van Hiele Levels of Geometric Thinking
In: International Online Journal of Educational Sciences [elektronický
dokument] . – Turecko : Educational Researches and Publications
Association. – ISSN 1309-2707. – Roč. 12, č. 2 (2020), s. 132-152
[online]

 ACB Vedecké práce a učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1

 ACB01 Tkačik, Š.: Modifikácie a aplikácia Daganzovej stratégie na riešenie problému okružných jázd, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Ružomberok, 2004, ISBN 80-89039-91-X, ISSN 1336-2232, 68s.

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách: 2

 BAB01 HRNČIAR, M., TKačik Š.: Podpora tvorby, udržiavania a zlepšovania vnútorného systému kvality na vysokých školách. – [1. vyd.]. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. – 74 s. – ISBN 978-80-561-0109-4.

BAB02 HRNČIAR, M., TKačik Š.: Dobrá prax tvorby vnútorného modelu kvality na univerzite
/. – [1. vyd.]. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2013. – 80 s. – ISBN 978-80-561-0006-6.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch:

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 1

ADN01 GUNČAGA, J., Tkačik Š., Žilková K.: Understanding of selected geometric concepts by pupils of pre-primary and primary level education, European journal of contemporary education (textový dokument (print)) (elektronický dokument). 2017, Issue 6, no. 3, p. 497-515. ISSN2304-9650, ISSN (online)2305-6746.

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch: 3

ADE01 GUNČAGA, J., Tkačik Š.: The notion of regulated function in the calculus teaching by Professor Igor Kluvánek, In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Münster: WTM-Verlag, 2008, s. 425-428. ISBN 978-3-9811015-7-7

ADE02 Gunčaga, J., TKačik Š.:  Methods of calculus teaching proposed by Igor Kluvanek.
In: Global Education up to the Future / edited by Amantius Akimjak,
Donna Harrell Lubcker. – Warszawa : OWP „SIM“, 2007/2008, s. 119-125.
ISBN 978-83-920432-8-6.

ADE03 GUNČAGA, J., Tkačik, Š.: Grundbegriffe der Analysis nach Professor Igor Kluvánek, In:    Beiträge zum Mathematikunterricht Teil 1. Berlin, Verlag Franzbecker, 2007, s. 264-267.                  ISBN 978-3-88120-474-3

AEC Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch zo zahraničných konferencií: 4

AEC01 TKAČIK, Š., Lengyelfalusy, T.: Prvopočiatky
matematického vzdelávania na univerzitách na území Slovenska do konca
18. storočia, In: 13. mezinárodní vědecká konference – Didaktická
konference 2019, 13. a 14. června 2019 / Brno 2019. PdF MU Brno, ISBN
978-80-210-9435-2, ss. 58-66.

AEC02 TKAČIK, Š., GUNČAGA, J.: Some prominent
personalities of Slovak Mathematics, Gemeinsame Jahrestagung GDM und DMV
2019, 04.03.2019-08.03.2019, Nemecko, Münster (Nemecko) : WTM-Verlag,
2019. – ISBN 978-3-95987-089-4, p. 659-662

AEC03 TKAČIK, Š., GUNČAGA, J.: Príčiny miskoncepcií
základných geometrických útvarov u žiakov na prvom stupni základných
škôl, 2017. In: 11th International Scientific Conference. Didactic
Conference 2017. 1. a 2. června 2017, Brno, Česká republika, Editoři:
Jan Válek, Peter Marinič, Masarykova univerzita v Brne, ISBN
978-80-210-8590-9, p. 48-59.

AEC04 TKAČIK, Š., GUNČAGA, J.: Methods of calculus teaching proposed by Igor Kluvanek In:       Global Education up to the Future.  Warszawa : OWP „SIM“, 2007/2008. – ISBN 978-83-          920432-8-6. – S. 119-125.

 AEC05 GUNČAGA, J., Tkačik Š.: Grundbegriffe der Analysis nach Professor Igor Kluvanek, In: Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, Humboldt-Universität zu Berlin, 2007, s. 425-428. ISBN 978-3-88120-474-3,

[4] TAKÁČ, Zdenko. O zovšeobecneniach fuzzy množín. In Obzory
matematiky, fyziky a informatiky : časopis pre teóriu a praktické otázky
vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných
školách, 2012, roč. 41, č. 1, s. 37.

[3] TAKÁČ, Zdenko. MRP tasks, critical thinking and intrinsic
motivation to proving. In Teaching Mathematics and Computer Science,
2010, Vol. 8, Issue 1, p. 167.

AEC06 GUNČAGA J., Tkačik, Š.: Derivative of a function at the point, In: XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School, Hluboša 2005, s. 120-124

AEC07 Tkačik, Š.: Spojitosť a limity trochu inak. In: Zborník konferencie Setkání kateder matematiky České a Slovenské republiky připravující budoucí učitele, Ústí nad Labem, 2004, vyd. UJEP Ústí nad Labem, ISBN 80-7044-595-5, s. 85 – 89.

[4] GUNČAGA, J.: Zavedenie limity a derivácie funkcie v bode, In: Acta Mathematica 7, zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : FPV UKF, edícia

Prírodovedec č. 146, 2004, s. 249-256. ISBN 80-8050-755-4.

[4] Fulier J, EISENMANN P., Gunčaga, J.: Podnety k rozvoju funkčného myslenia. In: Acta Mathematica 8, FPV UKF, Nitra, 2005, ISBN: 80-8050-896-8, s. 39 – 46.

[4] POWĄZKA Z.: Príklady chýb v porozumení základných pojmov
matematickej analýzy skúmaných u študentov učiteľstva matematiky. In: Acta Mathematica 10, FPV UKF, Nitra, 2007, s. 177 – 182.

[4] GUNČAGA, J.: LEONHARD EULER a nekonečné rady, In: Acta Mathematica 10, FPV UKF Nitra, 2007, s. 59-64

[4] GUNČAGA, J.: Geogebra – motivačný nástroj pre prípravu budúcich
učiteľov. In: Zborník III. Medzinárodnej vedeckej konferencie UJS „Veda
a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti“, Komárno, 5 – 6
septembra 2011, s. 338 – 343, ISBN 978-80-8122-017-3.

[3] ADE : GUNČAGA, J.: Regulated functions and integrability, In: 70
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : studia mathematica
VIII. – ISSN 1689-9903. – [Č.] 8 (2009), s. 43-56.

[3] ADE : GUNČAGA, J.: Equations f(x) = f-1(x) as a generator of
mathematics teaching problems, In: Matematyka XII : prace naukowe / ed.
Jurij Povstenko. – ISBN 978-83-7455-013-0. – ISSN 1896-0286. – S.
215-219.

[3] AEC : GUNČAGA, J.: Derivative of a function at a point and
integral by professor Igor Kluvánek, ISBN 978-83-7455-112-7. – ISSN
1896-0286.

In: Matematyka XIV / red. Yuriy Povstenko. – ISBN 978-83-7455-112-7. – ISSN 1896-0286. – S. 37-50.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 7

AFC01   TKAČIK, Š., GUNČAGA, J.: Personalities of Slovak Mathematics – inspiration for future mathematics education;
Jahrestagung GDM 2020, 54 [09.03.2020-13.03.2020, Würzburg, Nemecko]
In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2020 [textový dokument (print)] /
Siller, Hans-Stefan [Zostavovateľ, editor] ; Weigel, Wolfgang
[Zostavovateľ, editor] ; Wörler, Jan Franz [Zostavovateľ, editor] ;
Meyer, Lena Sophie [Recenzent]. – 1. vyd. – Münster (Nemecko) :
WTM-Verlag, 2020. – ISBN 978-3-95987-139-6, s. 945-948

AFC 02  TKAČIK,Š.: The principle of beam balance (scale) in Galileo’s Works. Oradea, Rumunsko

AFC 03  TKAČIK,Š.: On original mathematical
demonstrations and physical experiments by Galileo Galilei. Požiadavky
na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Proceedings of the Conference on the History of Mathematics and Teaching of Mathematics
: Comenius Faculty College of the University of Miskolc : Sárospatak
23-27 May 2012 / ed. Péter Körtesi. – Miskolc : University of Miskolc,
2012. – ISBN 978-963-661-988-6, P. 1-4.

AFC 04 GUNČAGA, J. – TKAČIK, Š.: Historical remarks
to integration methods. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011
[elektronický zdroj] : Vorträge auf der 45. Tagung für Didaktik der
Mathematik : Jahrestagung der Gesselschaft für Didaktik der Mathematik :
vom 21.02.2011 bis 25.02.2011 in Freiburg / Hrsg. R. Haug, L.
Holzäpfel. – Münster : WTM, 2011. – ISBN 978-3-942197-11-3. – S.
327-330. – Popis urobený: Popis urobený 14.11.2011. – Dostupné na:
http://www.mathematik.tu- ortmund.de/ieem/bzmu2011
/_BzMU11_2_Einzelbeitraege/BzMU11_GUNCAGA_TKACIK_Integrat.pdf

AFC 05 Gunčaga, J.- Tkačik, Š.: The
notion of regulated function in the calculus teaching by Professor Igor
Kluvánek / Ján Gunčaga, Štefan Tkačik, 2008. – ISBN 978-3-9811-015-7-7.
In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2008
: Vorträge auf der 42. Tagung für Didaktik der Mathematik, Jahrestagung
der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik : vom 13.3. bis 18.3.2008
in Budapest / editor Eva Vásárhelyi. – Münster : WTM, Verlag, 2008. –
ISBN 978-3-9811-015-7-7, S. 425-428.

AFC 06 Tkačik, Š.: Why Logarithms? / Štefan Tkačik. – Hucisko : AJD Częstochowa, 2007. – ISBN 978-83-7455-013-0. In: Matematyka XII : prace naukowe / ed. Jurij Povstenko. – Częstochowa : AJD, 2007. – ISBN 978-83-7455-013-0. – ISSN 1896-0286, S. 429-434.

[3] GUNČAGA, Ján – MAJHEROVÁ, Janka. GeoGebra as a motivational tool
for teaching and learning in Slovakia. In North American GeoGebra
Journal [elektronický zdroj], 2012, Vol. 1, No. 1, p. 46, 48. Dostupné
na internete

[4] GUNČAGA,
Ján. GeoGebra – motivačný nástroj pre prípravu budúcich učiteľov. In
Zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho
„Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti“ [elektronický
zdroj] = A Selye János Egyetem „A tudomány és az oktatás a tudásközpontú
társadalom szolgálatában“ III. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának
tanulmánykötete : Komárno, 5.-6. september 2011. Komárno : Univerzita J.
Selyeho, 2011, s. 340, 343.

[4] GUNČAGA, Ján. Grenzwert der Folge und Summe einer unendlichen
Reihe – Stufen des Erkenntnisprozesses. In Slovensko, Poľsko, svet :
rodina – vybrané aspekty z humanitných a prírodných vied. Ružomberok :
Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, s. 215.

[3] GUNČAGA, Ján. Summe einer unendlichen geometrischen Reihe im
Mathematikunterricht. In Teaching Mathematics and Computer Science,
2009, Vol. 7, Issue 2, p. 240.

AFC 07  Gunčaga, J.- Tkačik, Š.: The limit of a sequence and the limit of a function / – Hluboš : UJEP, 2007. – ISBN 80-7044-664-4. In: XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School : proceedings / ed. Jan Melichar. – Hluboš : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006. – ISBN 80-7044-663-3, S. 52-57.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 3

AFD 01 SLABEYCIUS, J., RUSNÁKOVÁ, S., LABAŠ, V., MINÁRIK, S., TKAČIK, Š.,
HANISKO, P.: Measurement of elastic properties of materials by ESPI
method. In: 18th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 6. – 9.
9. 2010 Matej Bel University, Banská Bystrica / ed. Marián Reiffers. –
Bratislava : Slovak Physical Society, 2011. – ISBN 978-80-970625-0-7. –
S. 131-132.

AFD 02 Tkačik Š.:
Počiatky zavedenia logaritmu, In: Acta Mathematica 10 : zborník z V.
nitrianskej matematickej konferencie organizovanej Katedrou matematiky v
dňoch 6. – 7. septembra 2007 / ed. Ondrej Šedivý, Jozef Fulier, Soňa
Čeretková, Anna Tirpáková, Dušan Vallo. – Nitra : Fakulta prírodných
vied UKF v Nitre, 2007. – ISBN 978-80-8094-181-9. – S. 205-210.

AFD 03 GUNČAGA, J., Tkačik Š.:
Koncepcia vyučovania matematickej analýzy podľa Igora Kluvánka. In: 38.
konferencia slovenských matematikov : 23.-27. november 2006 Liptovský
Ján / ed. Ľubica Töröková, Mariana Marčoková. – Žilina : EDIS, 2006. –
ISBN 80-8070-612-3. – S. 23-25.

 AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií: 3

AFG01 TKAČIK, Š., Lengyelfalusy, T., Balošáková, M.:
The mathematical education at Universitas Tyrnaviensis and Universitas
Cassoviensis in the 18th century, In: 14th International Scientific
Conference Didactic Conference 2021, 27. května 2021 / Brno. PdF MU
Brno, 9 strán, ISBN 978-80-210-9998-2

AFG03 GUNČAGA, J., Tkačik Š.: Relationship between
Kluvánek and Bochner integrals  In: XXIII International Summer
Conference on Real Functions Theory : abstracts : Niedzica, Poland
August 30 – September 4 2009. – Słupsk : Academia Pomeraniensis, 2009.

AFG03 GUNČAGA, J., TKAČIK, Š.: Grundbegriffe der Analysis nach Professor Igor Kluvanek. In: Berlin : Humb. university, 2007. – N/A. – ISBN 3-88120-355-0.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich  konferencií: 2

 AFH01  GUNČAGA, J., TKAČIK, Š.: Classification of the Kluvánek Integrable Functions.  In: 24th         Summer Conference on Real Functions Theory : abstracts. – Košice : Slovak Academy of        Sciences – Mathematical Institute, 2010. – S. 27.

AFH02  GUNČAGA, J., TKAČIK, Š.: Využitie histórie matematiky vo vyučovaní na základe nového štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3. In: 41. konferencia slovenských matematikov
: 26. – 29. november 2009 : Jasná pod Chopkom. Žilina : Slovenská
matematická spoločnosť sekcia JSMF, 2009. – ISBN 978-80-554-0133-1. – S.
26-27.

AFH03 ŠTIBEROVÁ, D., TKAČIK, Š.: Galileov pohľad na nekonečno, In: 46. konferencia slovenských matematikov:
20. – 23. november 2014 : Jasná pod Chopkom. Žilina : eds. M.
Marčoková, M. Kúdelčíková. – [1. vyd.]. – Žilina : EDIS, 2014. – ISBN
978-80-554-0946-7, s. 43.

AFH03 TKAČIK, Š., ŽILKOVÁ, K.: Geometrické miskoncepcie 15-ročných žiakov, In: 47. konferencia slovenských matematikov:
Jasná pod Chopkom. Žilina : eds. M. Marčoková, M. Kúdelčíková. – [1.
vyd.]. – Žilina : EDIS, 2016. – ISBN 978-80-554-1279-5, s. 39.

Vedecké práce v domácich časopisoch a zborníkoch:

 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a zborníkoch: 6

 ADF01 TKAČIK,Š. Významné medzníky
vo vývoji číselných sústav a fundamentálnych aritmetických operácií. In:
Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica
Ružomberok. – ISSN 1336-2232. – Roč. 14, č. 2 (2015).

ADF01 Tkačik, Š.: Grécka matematika II, Disputationes Scientificae, Ružomberok, 2005, ročník V, číslo 3, ISSN 1335 – 918 – 5, s. 69 – 82, 

ADF02 Tkačik, Š.: Grécka matematika I, Disputationes Scientificae, Ružomberok, 2005, ročník V, číslo 2, ISSN 1335 – 918 – 5, s. 8 – 14, 

ADF03 Tkačik, Š.: Porovnanie Daganzovej stratégie s dĺžkou optimálnej cesty pri riešení TSP v E2 metrike, Disputationes Scientificae, Ružomberok, 2003, ročník III, číslo 4, ISSN 1335 – 918 – 5, s. 94 – 96, 

ADF04 Tkačik, Š.: Modification of Daganco strategy for solving TPS, In: Studies of the Faculty of management science and informatics, 1997, volume 6, p. 85 – 96

ADF05 TKAČIK, Š. – RIEČAN, B.: A note on the
Kluvánek integral.  In: Tatra Mountains Mathematical Publications. –
ISSN 1210-3195. – Vol. 49 (2011), p. 59-65.

ADF06 FULIER, J. – TKAČIK, Š.: Matematik Galileo
Galilei a jeho dielo Discorsi, In: Acta Mathematica Nitriensia. ISSN
2453-6083, Vol. 1, No. 2 (2015), online, p. 1-14.

[1] Ján Gunčaga, Wacek Zawadowski, Theodosia Prodromou: Visualisation
of Selected Mathematics Concepts with Computers – the Case of
Torricelli’s Method and Statistics. European Journal of Contemporary
Education, 2019, 8(1): 69-91.

ADF07 TKAČIK, Š.: Významné medzníky vo vývoji
číselných sústav a fundamentálnych aritmetických operácií, In: Studia
Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. –
ISSN 1336-2232, Roč. 14, č. 2 (2015), s. 220-226.

ADF08 TKAČIK, Š. – ŽILKOVÁ, K.: Geometrické
miskoncepcie o štvoruholníkoch u žiakov 9. ročníka základnej školy, In:
Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica
Ružomberok. ISSN 1336-2232, Roč. 15, č. 4 (2016), s. 204-215.

ADF09 TKAČIK, Š. – ŠTIBEROVÁ, D.: Galileov pohľad na
nekonečno, In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky: JSMF,
Bratislava. ISSN 1336-4981, Roč. 45, č. 1 (2016), s. 13-24.

AED     Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch z domácich konferencií : 11

AED01 Fulier, J. – Tkačik, Š.: Matematik Galileo
Galilei a jeho dielo Discorsi = The Mathematician Galileo Galilei and
his Work Discorsi.In: Acta Mathematica Nitriensia. – ISSN 2453-6083,
Roč. 1, č. 2 (2015), s. 1-14.

          http://www.amn.fpv.ukf.sk/papers/amn_1_2/1_Fulier-Tkacik-AMN_Vol_1_No2.pdf

AED02 Tkačik, Š.: A Continuous Approximation of the Traveling Salesman Tour Length in Different Metrics, In: The 1ST International conference on Applied Mathematics and Informatics at Universities 2001, Gabčíkovo, ISBN 80 – 227 – 1568 – 9, s. 134-141.

[3] GUNČAGA, Ján. GeoGebra as a tool for mathematical education in
Slovakia. In First Euroasia Meeting of GeoGebra (EMG) : Third
International Conference on Innovations Learning for the Future 2010 :
e-Learning : proceedings. Ankara : Geogebra Institute of Ankara, p. 35.

AED03 TKAČIK, Š.: Historické poznámky o metódach
integrovania. In: Teaching Mathematics II : innovation, new trends,
research / ed. Martin Billich. – Ružomberok : Verbum – Catholic
University in Ružomberok Press, 2010. – ISBN 978-80-8084-645-9. – S.
179-191.

AED04 TKAČIK, Š.: Metódy násobenia a delenia od ranných dôb až do stredoveku. In: Interdisciplinary Relationships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics,Spišská Kapitula,2009, s.669-676. ISBN 978–80–8084–471-4

AED05 TKAČIK, Š.: Počtové operácie pomocou „Napier bones“. In: Mathematika v škole dnes a zajtra,
8. ročník, 10.-12.9.2007 : zborník príspevkov z konferencie na PF KU v
Ružomberku / ed. Ján Gunčaga, Zdenko Takáč. – Ružomberok : Katolícka
univerzita, 2007. – ISBN 978-80-8084-262-8, [4 s.].

[3] MAJHEROVÁ, Janka – GUNČAGA, Ján. Geometry and modeling of plants
in secondary education. In Matematyka w przyrodzie – matematyka i
przyroda w kształceniu powszechnym : PWSZ Nowy Sącz, 19-20 maja 2011.
Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2011, p. 46.

AED06 TKAČIK, Š., GUNČAGA, j.: Koncepcia vyučovania matematickej analýzy podľa Igora Kluvánka, In: Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku
: zborník prednášok z Týždňa európskej vedy: Ružomberok 12.-18.
novembra 2007. – Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007, s. 307-313. 
ISBN 978-80-8084-242-0.

AED07 Tkačik, Š.: Počiatky zavedenia logaritmu s.205-210, In: Acta Mathematica 10, FPV UKF, 2007, Nitra, ISBN 978-80-8094-181-9

AED08 GUNČAGA, J., TKAČIK, Š.: Koncepcia vyučovania matematickej analýzy podľa Igora Kluvánka, In: 38. konferencia slovenských matematikov, 2006, Liptovský Ján, s. 23-25. ISBN 80-8070-612-3.

AED09 TKAČIK, Š.: Nekonečné rady a ich využitie, In: Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku – Zborník prednášok z týždňa európskej vedy, 2006, Ružomberok, ISBN 80 – 8084 – 114 – 4, s. 23-28,.

AED10 GUNČAGA, J., TKAČIK, Š.: Limita a spojitosť funkcie v bode, In: 37. konferencia slovenských matematikov, 2005, Jasná pod Chopkom, ISBN 80 – 8070 – 484 – 8, s. 23-24,.

AED11 Tkačik, Š.: Využitie zhlukovej analýzy pri riešení problému obchodného cestujúceho pomocou Daganzovej stratégie, In: The 2ND International conference on Applied Mathematics and Informatics at Universities 2002, Trnava, ISBN 80 – 227 – 1752 – 5, s. 69-76.

FAI03 TKAČIK, Š., PAPČO, M.: Igor Kluvánek, Integrálny počet funkcie jednej reálnej premennej, diel, Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2008, 373-714 s. ISBN 978-80-8084-373-1.

FAI04 AKIMJAK, A., FABIAN, F., KOŠČ, S., TKAČIK, Š.,
JURINA, J.: Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku. 2007.
Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007. – 318 s. – ISBN
978-80-8084-188-1.

FAI05 TKAČIK, Š., GUNČAGA, J., PAPČO, M., TRENKLER, M.: Igor Kluvánek, Diferenciálny počet  funkcie jednej reálnej premennej, 2.diel, Ružomberok :   PF KU v Ružomberku, 2007, 285 ISBN 978-80-8084-236-9.

FAI06  TRENKLER, M., TKAČIK, Š., GUNČAGA, J.: Igor Kluvánek, Prípravný kurz k diferenciálnemu a integrálnemu počtu, 1.diel, Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2006, 363 s. ISBN 80-8084-069-5.

FAI07 TKAČIK, Š., GUNČAGA, J., TRENKLER, M.: Igor Kluvánek, Príspevky zo seminára venovaného nedožitým 75. narodeninám prof. Igora Kluvánka, PF KU v Ružomberku, 2006, 29 s. ISBN 80-8084-139-X

FAI08  AKIMJAK, A., FABIAN, F., KOŠČ, S., TKAČIK, Š.:
Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku : zborník prednášok z
týždňa európskej vedy, Ružomberok 7. – 10. novembra 2005. Ružomberok :
Katolícka univerzita, 2006. – 315 s. – ISBN 80-8084-114-4

FAI09 GUNČAGA, J., TKAČIK, Š.: Zborník z 1. ročníka konferencie  Matematika v škole dnes a zajtra, PF KU, Ružomberok, 2000, 134 strán.