Michal Jenčo

doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

DomovKatedraČlenovia katedrydoc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

Docent

Kancelária č. A405
Konzultačné hodiny: Streda 9:30-10:30

Priebeh štúdia

Inžinierske:

1979 Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš, Ing. Štúdium v oblasti telekomunikácií a informačných systémov.

Doktorandské:

1996 Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, PhD. štúdium v odbore: Vojenské spojovacie a informačné systémy, odborné zameranieInformačné a komunikačné systémy

Habilitačné:

Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, Doc. v odbore: Vojenské spojovacie a informačné systémy, odborné zameranie Informačné a komunikačné systémy

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia

1981 – 1983 Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš – asistent

1984 – 1998 Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš – odborný asistent

1998 – 2002 Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši – vedúci skupiny

2002 habilitácia: Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, odbor: Vojenské spojovacie a informačné systémy.

2002 – 2003 Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši – zástupca vedúceho katedry

2003 – 2004 Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši – samostatný odborný referent na úseku prorektora pre technický rozvoj a zahraničné vzťahy

2.9.2004-2018 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – docent pre oblasť informatické vedy na katedre manažmentu

Súčasnosť: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – docent na Katedre informatiky

Počas pôsobenia na PF KU v Ružomberku autor publikuje prevažne v oblastiach: informatika, informačné a komunikačné systémy, podnikové informačné systémy, aplikovaná informatika, počítačové modelovanie a simulácia, (v študijnom odbore 9.2. Informatické vedy, informačné a komunikačné technológie so zameraním na 9.2.1 informatika, ale aj 3.3.15 a 3.3.16 so zameraním na podnikové informačné systémy a manažérske informačné systémy.

Odborné zameranie

Informatika; Informačné a komunikačné systémy; Aplikovaná informatika; Počítačové modelovanie a simulácia; Systémová veda.

Vyučované predmety:

Počítačové siete, Bezpečnosť v informačných systémoch, Informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní.

Informatika, Informačné systémy podniku, E-technológie, Počítačové modelovanie a simulácia, Globálne informačné a počítačové siete, Aplikácie informačných technológií, Operačná analýza.

 

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce za posledné obdobie:

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS      

JENČO, M. a LYSÁ, Ľ. (2018). Evaluation of a work team strategy by usingthe SWOT analysis. In: Quality – Access to Success. – ISSN 1582-2559, Vol. 19, Ussue 165 (2018),  p. 39-44. (Jenčo, 80%)

JENČO, M., DROPPA, M., LYSÁ, Ľ, A KRIŽO, P. (2018), Assessingthequality of employees in terms of theirresistance. Quality – Access to Success. Vol. 19, No. 167,  (35 %)

LYSÁ, Ľ., JENČO, M., LISNIK, A. A DROPPA, M. (2017).Qualityassessment in a selectedservicesector. In: Quality – Access to Success. – ISSN 1582-2559, Vol. 18, Issue 161 (2017), p. 103-108, (50 %)

JENČO, M., 2010. Modelling of thecost of socialbenefits. In: Zborník z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie „Řízení a modelovánífinančníchrizik – Managing and modelling of financial risk, Ostrava 8.-9.09.2010. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Česká republika, 2010, s. 165 – 172. ISBN 978-80-248-2306-5, indexované vo WoS.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

JENČO, M., 2013. BUSINESS PROCES PERFORMANCE MODEL (Les modéles de rendementdansledomaine des affaires). (Model výkonnosti výrobných procesov). S. 161-187. In: Budaj Pavol et al. OPERATIONS MANAGEMENT. DimensionsforIncreasingProcessPerformance. (GESTION DES OPÉRATIONS. La multidimennsionnalitéduprocessusdˇaugmentationdurendement), Fribourg, SUISSE : Association Internationale SÉCT, 2013, pp. 191. ISBN 978-2-9700892-3-0.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BUDAJ, P., JENČO, M. a kol. 2018. Sakrálne stavby a manažment cestovného ruchu v meste Poprad. – 1. vyd. – Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. Verbum – vydavateľstvo KU, 2018. – 237 s. ISBN 978-80-561-0532-0.   Jenčo, Michal (Autor 10%), časť 6: Analýza výkonnosti e-prezentácie sakrálnych stavieb mesta Poprad.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

JENČO, M., 2009. Implementácia technologických prvkov novej ekonomiky v podnikoch cestovného ruchu regiónu Tatier / Michal Jenčo. In: Implementácia poznatkov novej ekonomiky do manažérskej praxe riadenia podnikov cestovného ruchu regiónu Tatier : zborník výstupov riešenia vedeckej úlohy VEGA 01/258/08 / zost. Michal Jenčo. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. – ISBN 978-80-8084-505-6. – S. 5-42.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

JENČO, M., DAŇKOVÁ, A. A BUDAJ, P. 2017. Performanceassessment model forproductionprocesses. ActualProblems of Eonomics. Vol. 7 (193), pp. 112–127. (60 %)

JENČO, M., 2013. Theapplication of systemstheory in teams of organization. (Aplikácia teórie systémov  v tímoch organizácie). European International Journal of Science and Technology. – ISSN 2304-9693, Vol. 2, No. 7 (2013), pp. 21-30.

JENČO, M.: Trends in theField of CorporateInformation Systems. In: La solution des problèmessociauxenEuropecentrale. Fribourg, Švajčiarsko: SÉCT, 2009, pp. 345-352. ISBN 978-2-9700690-4-1.

JENČO, M., BÍLEK, R., SLOVÍKOVÁ, Ľ.: Modeling of thesystem of socialbenefits. In: La solution des problèmessociauxenEuropecentrale. Fribourg, Švajčiarsko: SÉCT, 2009, pp. 291-304. ISBN 978-2-9700690-4-1.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

JENČO, M., 2017. Informačné systémy organizácie. – Druhé aktualizované a rozšírené vydanie. – Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. – 279 s. – ISBN 978-80-561-0500-9. (100 %)

JENČO, M. – VYHNAL, P., 2015. Informatika pre manažérov. – 1. vyd. – Ružomberok: VERBUM, 2015.  220 s.  ISBN 978-80-561-0251-0. (50 %)

JENČO, M. – VYHNAL, P.: Informačné systémy v manažmente. Ružomberok : VERBUM, 2014. 253 s. ISBN 978-80-561-0105-6 (50 %)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

JENČO, M., 2017. Evaluation of productionprocessesperformance. In Popradské ekonomické a manažérske fórum (PEMF 2017) – Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života. Zborník z konferencie : 1. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 19.-20. októbra 2017, Poprad. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. ISBN 978-80-561-0519-1, s. 80-91.

ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

JENČO, M. – LYSÁ, Ľ.: Spoločnosť, ekonomika a informačné technológie (Society, economy and informationtechnologies). In: Disputation. – Ružomberok: Katolícka univerzita, PF, Poprad, č. 3, 2007, s. 86-96. ISSN 133-9185

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

JENČO, M. a LYSÁ, Ľ., 2018. Počítačové modelovanie a simulácia v manažmente. In: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, 06.11.2017-12.11.2017. – Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. Verbum – vydavateľstvo KU, 2018. – ISBN 978-80-561-0529-0, s. 34-39. (50%)

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.