Jana Jacková

Ing. Jana Jacková, PhD.

DomovKatedraČlenovia katedryIng. Jana Jacková, PhD.

Ing. Jana Jacková, PhD.

Koordinátor ECTS | Metodik pedagogickej praxe

Kancelária č. A404
Konzultačné hodiny: Utorok: 10.30 - 11.30, kancelária A404 Štvrtok: 12.15 -13.15, kancelária A404

Priebeh štúdia

Vyštudovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odbory Elektronické počítače (Ing., Elektrotechnická fakulta) a Odborová didaktika (PhD., Materiálovotechnologická fakulta).

Ako samostatná analytička a programátorka sa podieľala na vývoji podnikového informačného systému pre TEXICOM Bavlnárske závody Ružomberok, kde pracovala v odbore Automatizované systémy riadenia. V oblasti informatického vzdelávania sa profesijne pohybuje od roku 1994, na stredných školách ako učiteľka informatiky a výpočtovej techniky a na vysokých školách v príprave budúcich informatikov a učiteľov informatiky.

Oblasťami jej záujmu a výskumu sú najmä didaktika informatiky a odborová didaktika, pedagogická prax budúcich učiteľov informatiky, informačné technológie vo vzdelávaní, výučba programovania, databázové a informačné systémy. Je členkou Ústrednej predmetovej komisie informatiky pri Štátnom pedagogickom ústave. Podieľa sa na organizovaní medzinárodnej konferencie DidInfo o vyučovaní informatiky na všetkých stupňoch i vo všetkých formách vzdelávania.

Publikované vedecké práce:

2018

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC Understandinginternationalbenchmarks on studentengagement : awareness and researchalignmentfrom a computerscienceperspective / Michael Morgan … [et al.]. In ITiCSE-WGR 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of the 2017 ITiCSEconference : workinggroupreports. – 1.vyd. – New York : Association forComputingMachinery, 2018. – ISBN 978-1-4503-5627-5. – online, pp. 1-24.
Článok je evidovaný v databáze Scopus.

AFC Rozvoj didaktických kompetencií učiteľov informatiky / Hedviga Petrušková, Janka Majherová, Jana Jacková. In SborníkkonferenceDidinfo 2018 [elektronický zdroj] / rec. Gabriela Andrejková, JanBerki … [et al.]. – 1. vyd. – Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. – ISBN 978-80-7494-424-6. – ISSN 2454-051X. – online, s. 211-216.

AFC Možnosti zvyšovania pedagogickej praxe u študentov učiteľstva informatiky / Jana Jacková … [et al.]. In SborníkkonferenceDidinfo 2018 [elektronický zdroj] / rec. Gabriela Andrejková, JanBerki … [et al.]. – 1. vyd. – Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. – ISBN 978-80-7494-424-6. – ISSN 2454-051X. – online, s. 217-226.

AFC Čo ak vám katedra informatiky umožní realizovať vaše sny? / Nika Klimová, Jana Jacková, Mariana Radobická. In SborníkkonferenceDidinfo 2018 [elektronický zdroj] / rec. Gabriela Andrejková, JanBerki … [et al.]. – 1. vyd. – Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. – ISBN 978-80-7494-424-6. – ISSN 2454-051X. – online, s. 227-236.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFDNástup 3D do odborovej didaktiky informatiky / Jana Jacková, Ľudovít Trajteľ.
In Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe : zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 13. 11. 2017 / rec. Jarmila Kmeťová, Jana Bírová, Juraj Komora. – 1. vyd. – Nitra : Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2018. – ISBN 978-80-558-1277-9. – S. 63-68.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII Práca s micro:bit / Nika Klimová, Jana Jacková.In Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. – Banská Bystrica : UniverzitaMateja Bela, 2018. – ISSN 1339-6749. – Roč. 24, č. 1 (marec) (2018), s. 21.

GII Študentský informatický krúžok pre žiakov základných škôl na FPV UMB / Jana Jacková, Nika Klimová.In Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018. – ISSN 1339-6749. – Roč. 24, č. 2 (jún) (2018), s. 54-55.

do 2017

ADE : Development of Pupils´ DigitalCompetences / Majherová Janka, Jacková Jana, Králík Václav, 2013. – Spôsob prístupu: http://www.pf.ujep.cz/files/KBO/USTA/Usta_2013-3_a.pdf.
In: Usta ad AlbimBohemica [elektronický zdroj]. – ISSN 1802-825X. – Online, roč. 13, č. 3 (2013), s. 87-92.

ADE : Naturallyoccurringdata as researchinstrument: analyzingexaminationresponses to study thenoviceprogrammer / Lister Raymond, Bouvier Denis J., Jacková Jana, RobbinsPhil, Clear Tony, Carter Paul, LopezMike, Seppälä Otto, Simon N/A, Eckerdal Anna, McCartney Robert, ThompsonErrol, 2010.
In: ACM SIGCSE Bulletin. – ISSN 0097-8418. – Vol. 41, no. 4 (2009), s. 156-173.

ADE : Contributingstudentpedagogy / Hamer John, CuttsQuintin, Jacková Jana, Luxton-ReillyAndrew, McCartney Robert, PurchaseHelen, Riedesel Charles, Saeli Mara, SandersKate, SheardJudithe, 2008.
In: ACM SIGCSE Bulletin. – ISSN 0097-8418. – Vol. 40, no. 4 (2008), p. 194-112.

ADE : Developing a computerscience-specificlearningtaxonomy / FullerUrsula, Johnson Colin G., AhoniemiTuukka, Cukierman Diana, Hernán-LosadaIsidoro, Jacková Jana, LahtinenEssi, LewisTracy L., McGeeThompson Donna, Riedesel Charles, ThompsonErrol, 2007.
In: ACM SIGCSE Bulletin. – ISSN 0097-8418. – Vol. 39, no. 4 (2007), p. 152-170.

ADF : Benchmarking v záverečných testoch z úvodných kurzov programovania = Benchmarking in finaltestingfromintroductoryprogrammingcourses / Jacková Jana, Kanáliková Alžbeta, 2017.
In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky = Horizons of mathematics, physics and computersciences : časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách : journalfortheory and appliedissues of mathematics, informatics and physicsteaching at primary and secondaryschools. – ISSN 1335-4981. – Roč. 46, č. 4 (2017), s. 1-12.

AFC : Vyučovanie informatiky na základných a stredných školách – globálny pohľad / Jacková Jana, Hubwieser Peter, 2016. – Spôsob prístupu: http://didactig.fp.tul.cz/images/vystupy/2016/DidactIG2016_sbornik.pdf.
In: DidactIG 2016 [elektronický zdroj] : sborníkpříspěvků, Liberec, 2. a 3. února 2016 ; rec. JiříVaníček, Miroslava Černochová … [et al.]. – 1. vyd. – Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2016. – ISBN 978-80-7494-189-4. – CD-ROM, s. 7-11.

AFC : Theuse of AropäPeer-Reviewsystem in theuniversitycourseethics, corruption and transparency / Jacko Tomáš, Jacková Jana, 2017. – Spôsob prístupu: http://disconference.eu/wp-content/uploads/2017/01/DisCo-2017-Open-education-as-a-way-to-a-knowledge-society_-12th-conference-reader.pdf.
In: DisCo 2017: Openeducation as a way to a knowledge society [elektronický zdroj] ; rec. Dele Braimoh, Mar CamachoMartí … [et al.]. – 1. vyd. – Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2017. – ISBN 978-80-86302-82-9. – online, pp. 402-419.

AFC : Sakai – zaujímavá alternatíva Moodle / Václavík Karol, Jacková Jana, 2007.
In: Technologie pro e-vzdělávání 2007 : sborníksemináře : [Praha, 15. června 2007]. – Praha : ČVUT, 2007. – ISBN 978-80-01-03756-0. – S. 61-68.

AFC : Collaborativelearning in PeerWise Web 2.0 technology / Jacková Jana, Denny Paul, 2015. – Spôsob prístupu: http://www.csvs.cz/konference/disco2015/Disco2015-sbornik.pdf.
In: DisCo 2015 [elektronický zdroj] : fromanalogeducation to digitaleducation : 10th conferencereader ; rec. Dele Braimoh, JiříZounek … [et al.]. – Prague : Center forHigherEducationStudies, 2015. – ISBN 978-80-86302-47-8. – online, s. 25-30.

AFC : A globalsnapshot of computerscienceeducation in K-12 schools / Hubwieser Peter, GiannakosMichail N., BergesMarc, BrindaTorsten, DiethelmIra, MagenheimJohannes, Pal Yogendra, Jacková Jana, JasuteEgle, 2015.
In: ITiCSE-WGP’ 15 : proceedings of the 2015 ITiCSE on Working Group Reports, July 4–8, 2015, Vilnius, Lithuania. – 1. vyd. – New York : ACM, 2015. – ISBN 978-1-4503-4146-2. – S. 65-83.

AFC : Podpora šírenia inovácií v oblasti vzdelávania informatiky prostredníctvom konferencie DidInfo / Trajteľ Ľudovít, Horváthová Dana, Brodenec Ivan, Jacková Jana, 2016. – Spôsob prístupu: http://didactig.fp.tul.cz/images/vystupy/2016/DidactIG2016_sbornik.pdf.
In: DidactIG 2016 [elektronický zdroj] : sborníkpříspěvků, Liberec, 2. a 3. února 2016 ; rec. JiříVaníček, Miroslava Černochová … [et al.]. – 1. vyd. – Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2016. – ISBN 978-80-7494-189-4. – CD-ROM, s. 17-22.

AFC : Noviceprogrammers and theproblemdescriptioneffect / BouvierDennis, LovelletteEllie, Matta John, AlshaigyBedour, BeckerBrett A., CraigMichelle, Jacková Jana, McCartney Robert, SandersKate, ZarbMark, 2016.
In: ITiCSE '16 : Proceedings of the 2016 ITiCSEworkinggroupreports – Innovation and technology in computerscienceeducationconference 2016, Arequipa, July 09 – 13, 2016. – 1. vyd. – New York : ACM, 2016. – ISBN 978-1-4503-4882-9. – S. 103-118.

AFD : Structure of teachingthesyllabus – animportantfactor to improvecourseeffectiveness / Jacková Jana, 2007.
In: TRANSCOM 2007. – ISBN 978-80-8070-697-5. – S. 39-42.

AFD : Systém dokonalého osvojenia učiva vo výučbe programovania / Jacková Jana, 2008.
In: DIDINFO 2008 : Medzinárodná konferencia konaná pod záštitou MŠ SR : Banská Bystrica, 3.-4. apríla 2008. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2008. – ISBN 978-80-8083-556-9. – [2] s.

AFD : Theuse of own e-testingsystem in themultimediacourse / Horváthová Dana, Brodenec Ivan, Jacková Jana, 2014.
In: DIVAI 2014 : 10th internationalscientificconference on distancelearning in appliedinformatics, Štúrovo, Slovakia, May 5 – 7, 2014 : conferenceproceedings / ed. Milan Turčáni, Martin Drlík… [et al.]. – Štúrovo : WoltersKluver, 2014. – ISBN 978-80-7478-497-2. – S. 75-84.

AFD : Contributingstudentlearningwiththepeerwisetool at the Matej BelUniversity / Jacková Jana, Horváthová Dana, Brodenec Ivan, Škrinárová Jarmila, 2016. – Spôsob prístupu: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=S1uaDkarrIUllK8sE2f&page=1&doc=1.
In: DIVAI 2016 : conferenceproceedings : 11th internationalscientificconference on distancelearning in appliedinformatics, Štúrovo, May 2-4, 2016. – 1. vyd. – Praha : WoltersKluwer, 2016. – ISBN 978-80-7552-249-8. – S. 307-317.

AFD : Načo sú nám pedagogické vzory? / Jacková Jana, 2007.
In: DIDINFO 2007. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2007. – ISBN 978-80-8083-367-1. – [4 s.].

AFD : Skúsenosti so študentami vytváranými a spravovanými bankami úloh / Jacková Jana, Denny Paul, 2014.
In: Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 20. marec 2014 / rec. Gabriela Kristová, Igor Bandurič. – Bratislava : Ekonóm, 2014. – ISBN 978-80-225-3840-4. – CD-ROM, s. [1-6].

AFD : Pedagogicalpatterns in teachingprogramming / Jacková Jana, 2006.
In: CO-MAT-TECH 2006 : proceedings of the 13th internationalscientificconference, 19-20 October 2006, Trnava, Slovak Republic. – Bratislava : STU, 2006. – ISBN 80-227-2472-6. – P. 445-451.

AFD : K navrhovaniu databázy a jej implementácii v MS Access v učebniciach pre stredoškolákov / Jacková Jana, 2014.
In: DidInfo 2014 : 20. ročník národnej konferencie, Banská Bystrica, 2. – 4. apríl 2014 / ed. Gabriela Lovászová ; rec. Ján Beňačka, Ivan Brodenec, Dana Horváthová, Alžbeta Michalíková … [et al.]. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2014. – ISBN 978-80-557-0698-6. – S. 63-68.

AFD : Je vonkajšia motivácia učiteľov pre používanie e-learningu vo výučbe dostatočná? / Jacková Jana, 2007.
In: eLearn 2007 : zborník príspevkov, [Žilina] 5.-6. február 2007. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. – ISBN 978-80-8070-645-6. – S. 101-104.

AFD : Inovation in creatingeducationalobjectives in informatics / Majherová Janka, Jacková Jana, 2009.
In: Indesciplinaryrelationships in thetheory and practice of informatics, management, economics and mathematics = IMEM 2009 : proceedings of theinternationalcongress : Spišská Kapitula, Slovakia, 9th September – 11th September 2009. – Ružomberok : CatholicUniversity, 2009. – ISBN 978-80-8084-471-4. – S. 212-217.

AFD : Inovácie kurikula a výber výučbových metód / Jacková Jana, N/A N/A, 2009.
In: DidInfo 2009 : 15. ročník medzinárodnej konferencie : Banská Bystrica 2009. – Banská Bystrica : UMB, 2009. – ISBN 978-80-8083-720-4. – S. 98-101.

AFD : Využitie e-learningového systému Aropä pri výučbe predmetu etika, korupcia a transparentnosť / Jacko Tomáš, Jacková Jana, 2017.
In: Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] = Innovationprocess in e-learning : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršjak, Pavol Jurík, Alžbeta Kanáliková ; recenzenti: Jozef Hvorecký, Martin Mišút … [et al.]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. – ISBN 978-80-225-4380-4. – S. [1-6] online.

AFD : Výučbové ciele v kontexte informaticky zameraných odborov technických fakúlt / Jacková Jana, 2007.
In: Schola 2007 : 8. medzinárodná vedecká konferencia tematicky zameraná na Inžiniersku pedagogiku : 29.-30. novembra 2007. – Trnava : AlumniPress, 2007. – ISBN 978-80-8096-038-4. – [7 s.].

AFG : Understandinginternationalbenchmarks on studentengagement – awareness, researchalignment and responsefrom a computerscienceperspective / Morgan Michael, ButlerMatthew, Sinclair Jane, CrossGerry, FraserJanet, Jacková Jana, ThotaNeena, 2017. – Spôsob prístupu: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3059009.3081324.
In: ITiCSE’17 : proceedings of the 2017 ACM Conference on innovation and technology in computerscienceeducation ; rec. Pedro HenriquesAbreu, RajeevAgrawal … [et al.]. – 1. vyd. – New York : Association forcomputingmachinery, 2017. – ISBN 978-1-4503-4704-4. – S. 383-384.

AFH : Enhancingengagement in computersciencecoursesthroughstudentcreated and curatedquestionbanks = Posilnenie aktívneho učenia študentov informatických predmetov pomocou tvorby a spravovania banky úloh. / Jacková Jana, 2014.
In: ITAT 2014: Informationtechnologies – applications and theory : proceedings of the 14th conference ITAT 2014, Demänovská Dolina – Jasná, September 25 – 29, 2014. Part II. – 1. vyd. – Prague : Institute of ComputerScience AS CR, 2014. – ISBN 978-80-87136-19-5. – S. 146.

AFK : New Trends in TeachingProgramming in SecondaryEducation in Slovakia / Majherová Janka, Jacková Jana, 2017. – Spôsob prístupu: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3072997.
In: ITiCSE 2017 [elektronický zdroj]. – [1. vyd.]. – Bologna : Università di Bologna, 2017. – ISBN 978-1-4503-4704-4. – Online, p. 364.

AFL : Medzipredmetové vzťahy v predmete semestrálny projekt / Jacková Jana, Trajteľ Ľudovít, 2015. – Spôsob prístupu: http://didinfo.umb.sk/sk/181/zbornik.html.
In: DidInfo 2015 [elektronický zdroj] : 21. ročník národnej konferencie, Banská Bystrica, 15. – 17. apríla 2015 / ed. Ľudovít Trajteľ ; rec. Gabriela Andrejková, Ján Beňačka … [et al.]. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015. – ISBN 978-80-557-0852-2. – CD-ROM, s. 190.

BED : Metodické vzory vo vyučovaní informatiky / Jacková Jana, 2007.
In: did ZA – nové trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na základných a stredných školách : 4. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou : zborník príspevkov z konferencie, Žilina, 14.jún 2007. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. – ISBN 978-80-8070-688-3. – 5 s.

BEF : Vyučovanie úvodných kurzov databázových systémov a medzinárodná spolupráca = Teachingintroductorycourses of databasesystems and internationalcooperation / Jacková Jana, TudorLivianaNicoleta, 2017.
In: DidInfo&DidactIG 2017 [elektronický zdroj] : spojená medzinárodná konferencia: DidInfo – 23. ročník konferencie a DidactIG – 5. ročník konferencie, 5.-7. apríl 2017 v Banskej Bystrici ; eds. Dana Horváthová, Jana Jacková … [et al.] ; rec. Gabriela Andrejková, JanBerki … [et al.]. – 1. vyd. – ISBN 978-80-557-1216-1. – ISSN 2454-051X. – CD-ROM, s. 187-188.

FAI : DidInfo 2016 [elektronický zdroj] : 22. ročník národnej konferencie, Banská Bystrica, 31. marec 2016 / Brodenec Ivan (Redaktor, editor), Horváthová Dana (Redaktor, editor), Jacková Jana (Redaktor, editor), Trajteľ Ľudovít (Redaktor, editor), Andrejková Gabriela (Recenzent), BerkiJan (Recenzent), Brodenec Ivan (Recenzent), Horváthová Dana (Recenzent), Jacková Jana (Recenzent), Jašková Ľudmila (Recenzent), Kubincová Zuzana (Recenzent), Lovászová Gabriela (Recenzent), Majherová Janka (Recenzent), Michaličková Viera (Recenzent), Pešat Pavel (Recenzent), Šnajder Ľubomír (Recenzent), Tomcsányi Peter (Recenzent), Töpfer Pavel (Recenzent), Trajteľ Ľudovít (Recenzent), VaníčekJiří (Recenzent). – 1. vyd. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016. – CD-ROM, 145 s. [7,25 AH]. – ISBN 978-80-557-1082-2.

FAI : DidInfo&DidactIG 2017 [elektronický zdroj] : spojená medzinárodná konferencia: DidInfo – 23. ročník konferencie a DidactIG – 5. ročník konferencie, 5.-7. apríl 2017 v Banskej Bystrici / Horváthová Dana (Redaktor, editor), Jacková Jana (Redaktor, editor), Michalíková Alžbeta (Redaktor, editor), Škrinárová Jarmila (Redaktor, editor), Andrejková Gabriela (Recenzent), BerkiJan (Recenzent), Brodenec Ivan (Recenzent), Cápay Martin (Recenzent), Horváthová Dana (Recenzent), Hudec Milan (Recenzent), Jacková Jana (Recenzent), Karabáš Ján (Recenzent), Melicherčík Miroslav (Recenzent), Michalíková Alžbeta (Recenzent), Škrinárová Jarmila (Recenzent), Trajteľ Ľudovít (Recenzent), Voštinár Patrik (Recenzent). – 1. vyd. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2017. – CD-ROM, 212 s. [10,65 AH]. – ISBN 978-80-557-1216-1. – ISSN 2454-051X.

GII : Poohliadnutie za 21. ročníkom konferencie DidInfo / Trajteľ Ľudovít, Horváthová Dana, Jacková Jana, Brodenec Ivan, 2015.
In: Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : UniversitasMatthiaeBelii. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015. – Roč. 21, č. 5 (máj-jún) (2014/15), s. 18-19.

GII : Nová etapa v živote konferencie DidInfo / Trajteľ Ľudovít, Horváthová Dana, Jacková Jana, 2016.
In: Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. – ISSN 1339-6749. – Roč. 22, č. 4 (december) (2016), s. 37-38.

Zoznam projektov na ktorých pedagóg pracoval:

KEGA 009KU-4/2017 Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní  http://evyucba.ku.sk/eduki/projekt-kega/

Ing. Jana Jacková, PhD. od 1.9.2018 zástupkyňa vedúceho projektu
Projekt je zameraný na tvorbu a overenie inovatívnych metodických materiálov pre vyučovanie vybraných tém v predmete informatika na základnej a strednej škole, s dôrazom na algoritmizáciu a programovanie. Zároveň bude realizovať aktivity na podporu ďalšieho vzdelávania pre učiteľov informatiky vo forme seminárov a workshopov.

 

do 31.08.2018:

KEGA 009KU-4/2017 Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní / Innovative methods in teaching informatics in secondary education

  • Ing. Jana Jacková, PhD. zodp. riešiteľ spoluprac. pracoviska Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • The project is aimed at developing education in the subject Informatics in primary schools (grade 6-8) and secondary schools in the context of recommendations of the innovated State Educational Programme. The aim is to upgrade the teaching methodology of chosen topics in the subject Informatics, especially algorithmic problem solving, programming and working with information. The analysis of the content and methods of teaching informatics at schools is part of the project. Project outcomes will be methodology and teaching materials, seminars, workshops and an electronic course for teachers of Informatics.

IT AKADÉMIA

Erasmus+ 

  • 2017 UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI / PETROLEUM-GAS UNIVERSITY OF PLOIEŞTI http://www.upg-ploiesti.ro/                
  • 2015 Univerzita Karlova/ Charles University http://www.cuni.cz/      

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.