Úspech katedry informatiky v Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencii

V druhej polovici júna 2020 sa na Ostravskej univerzite uskutočnila 8. Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky. Tento rok sa podujatia zúčastnilo 11 autorov kvalitných študentských vedeckých prác zo štyroch univerzít Čiech a Slovenska. Katedru informatiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku reprezentoval študent 2. ročníka magisterského štúdia Bc. Patrik Porubän so súťažnou prácou Analýza možností využitia neurónových sietí v dostupných školských pomôckach.

Súťažná práca Patrika Porubäna (na obr. vpravo) je vybranou časťou kapitol z jeho diplomovej práce zameranej na analýzu simulátorov neurónových sietí. Školiteľom diplomovej i súťažnej práce bol doc. Igor Černák (na obr. vľavo). V súťažnej práci sa autor zameral hlavne na prínos svojej diplomovej práce v oblasti vyučovania informatických predmetov. Predmetom jeho skúmania boli počítačové simulátory neurónových sietí, ktoré sú voľne alebo v platenej forme dostupné na internete. Počas skúmania autor zistil knižnice programovacieho jazyka Python, pomocou ktorých je možné vykonávať na robotoch Lego EV3 pokročilejšie operácie, než na ktoré boli pôvodne navrhnuté základné prostredia týchto robotov. Hlavným prínosom tejto práce je zistenie možnosti aplikovať neurónové siete v robotických stavebniciach, ktoré sú dostupné na väčšine základných a stredných škôl i na niektorých vysokých školách. Autor v práci demonštruje možné využitie prepojení neurónových sietí a robotiky, na základe vypracovaného rozhrania, ktoré prepája riadenie robota (na obrázku) s výstupmi neurónovej siete prostredníctvom počítača.

Súťaž prebehla po prvý raz dištančnou formou, čo bola pre usporiadateľov, súťažiacich i odborné komisie nová skúsenosť s kompletne virtuálnym usporiadaním takejto akcie (autorka tohto príspevku bola členkou poroty viacerých ročníkov súťaže, 2017 – 2020). Samotná súťaž bola vyhlásená štandardne, na webovej stránke http://kik.osu.cz/data/index.php?sekce=1 a e-mailom od usporiadateľov. Po zaregistrovaní súťažných prác bola celá súťaž presunutá do prostredia Moodle https://amos.pdf.osu.cz/moodle/course/index.php?categoryid=1&browse=courses&page=1, modul Česko-Slovenská SVK v didaktice informatiky, kde prebehla administrácia príspevkov (abstrakty a texty súťažných prác, posudky školiteľov, posudky oponentov oslovených usporiadateľmi, reakcie účastníkov na otázky v posudkoch, videoprezentácie účastníkov), komunikácia so súťažiacimi a členmi poroty i vyhodnotenie súťaže. Výsledné poradie v dvoch súťažných sekciách 1. Pedagogický software a výzkumné práce, 2. Metodické a výzkumné práce určili členovia odborných komisií po starostlivom preštudovaní všetkých dokumentov súťažných prác. Víťazi obidvoch sekcií obdržali diplomy a finančné odmeny.

diplom patrikporubän cssvk di2020

Práca študenta našej katedry informatiky bola zaradená do sekcie 2, v ktorej súťažilo 6 prác (2 z Ostravskej univerzity, 1 z Univerzity Komenského v Bratislave, 2 z Trnavskej univerzity v Trnave a 1 z Katolíckej univerzity v Ružomberku). V silnej konkurencii kvalitných prác tohto ročníka bola súťažná práca z našej univerzity ocenená 2. miestom. Jej autorovi, v súčasnosti už absolventovi Pedagogickej fakulty v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo informatiky jednoodborové, Mgr. Patrikovi Porubänovi srdečne blahoželáme.

Autor: Jana Jacková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *