Témy rigoróznych prácy 2023/24

 

1. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania informatiky v sekundárnom vzdelávaní

Pojednanie + návrh zavedenia vybranej inovácie a overenie jej efektívnosti.

 • Zmapovanie problematiky využitia vybranej inovácie vo vyučovaní na Slovensku a v zahraničí.
 • Analýza vplyvu tejto inovácie na efektívnosť vyučovania.
 • Návrh zavedenia tejto inovácie vo vyučovaní informatiky na vybranej škole.
 • Overenie v pedagogickej praxi a didaktická reflexia.

2. Algoritmy vo vyučovaní informatiky a matematiky na základnej škole

Analýza daného problému + návrh riešenia + verifikácia zvolenej metódy

 • Analyzuje a navrhuje využitie algoritmov v medzipredmetovom vyučovaní na základnej škole.
 • Analyzuje a navrhuje riešenie súčasného stavu medzipredmetových vzťahov informatiky a matematiky a navrhnúť riešenie využívania algoritmov, algoritmického myslenia s ohľadom na matematické vedomosti žiakov.
 • Navrhuje riešenia konkrétnych matematických úloh prostredníctvom vhodného softvéru.
 • Súčasťou práce bude aj verifikácia efektívnosti zvolenej metódy vo vyučovaní.

3. Modelovanie procesov v rezorte školstva

Pojednanie + návrh nového konceptu riešenia vybraných procesov.

 • Modelovanie vybraných procesov v rezorte školstva a návrh konceptu ich zlepšenia.
 • Úlohou riešiteľa je analýza vybraných procesov v rezorte školstva s využitím vhodných metód a modelov aplikovaných pomocou výpočtovej techniky.
 • Na základe výsledkov analýzy bude navrhnutý koncept zlepšenia daných procesov, prípadne ich optimalizácie.
 • V hlavných výsledkoch práce budú vyjadrené vlastné návrhy a odporúčania pre teóriu i prax.

 4. Multiplatformná aplikácia na podporu vyučovania predmetu a autoevaluáciu žiaka

Pojednanie + praktický návrh a realizácia multiplatformnej aplikácie + pilotné odskúšanie.

 • Analýza doterajšieho vývoja a súčasného stavu možností realizácie aplikácií na podporu vyučovania a autoevaluáciu žiaka vzhľadom na cieľové zariadenie a použitý operačný systém.
 • Možnosti realizácie jedinej aplikácie plnohodnotne využiteľnej na desktope, mobile i tablete. Analýza použiteľných programovacích jazykov, či frameworkov.
 • Výhody a nevýhody aplikácií na podporu vyučovania a autoevaluáciu žiaka.
 • Požiadavky na synchronizáciu údajov aplikácie medzi používanými zariadeniami a možnosti ich realizácie.
 • Možnosti využitia WEB API pre potreby aplikácie.
 • Návrh a realizácia aplikácie na podporu vyučovania (konkrétneho) predmetu a autoevaluáciu žiaka na ZŠ, resp. SŠ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *