Milan Lehotský

doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.

DomovKatedraČlenovia katedrydoc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.

doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.

Zástupca vedúceho katedry | Docent

Kancelária č. A406
Konzultačné hodiny: Pondelok: 11.00-12.00hod

Priebeh štúdia

Absolvent PF UK (dnešná MFF UK) odbor matematická analýza, algebraická teória jazykov

CSc. – odbor Technická kybernetika – AOS Liptovský Mikuláš

Docent v odbore Umelá inteligencia – TU Košice

Odborné pôsobenie doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.

1986 – 1989      Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš, asistent

1989 – 2000      Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš, odborný asistent

1992 – 2000      Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš,, Liptovský Mikuláš, vedúci skupiny katedry

2000 habilitácia FEI TU Košice Docent v odbore – Umelá inteligencii

2000 – 2004    Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, Fakulta zabezpečenia velenia, poverený vedúci katedry  informatiky a výpočtovej techniky.

2000 – 2004    Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, Fakulta zabezpečenia velenia, docent, katedra informatiky a výpočtovej techniky.

2005 –  súčasnosť

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, docent, katedra informatiky

2008 – súčasnosť

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, vedúci katedry informatiky


Odborné zameranie

Programovacie jazyky (Pascal, C, C++, C sharp) a umelá inteligencia.

Vyučoval som v priebehu môjho pôsobenia aj predmety: Teória jazykov a gramatík (dnešné TZI), Programovací jazyk umelej inteligencie Prolog, Úvod do algoritmizácie a programovania, Operačná analýza, Databázové systémy, Prekladače.

Medzi moje ďalšie záujmy patria gramatiky prirodzených jazykov a komparatívna lingvistika, čo úzko súvisí s teóriou jazykov a gramatík používaných v informatike

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce:

ČERNÁK, I., LEHOTSKÝ, M.:Použitie fuzzy neurónových sietí trénovaných pomocou genetických algoritmov pri spracovaní obrazu, In: Kognice a umělý život VIII (sborník).2008, Praha 26.5. – 29.5. 2008, Sborník Slezská univerzity v Opavě 2008. s. 205-207. ISBN 978-80-7248-462-1. Chairman

ČERNÁK, I., LEHOTSKÝ, M.: The Electronic Education of the Computation Inteligence, In: Recenzovaný zborník medzinárodnej konferencie Inovačný proces v e-learningu, Ekonomická univerzita v Bratislave 5. marca 2008, s. 16 – 21, ISBN 978-80-225-2510-7.

PALÁSTHY, H., LEHOTSKÝ, M., 2013. Electronic courses for programming languages at Catholic University in Ružomberok, In: The International Conference on E- Learning and E-Technologies in Education (ICEEE 2013): Technical University of Lodz, Poland, Sept. 24 – 26, 2013. Lodz: Technical University of Lodz, 2013. ISBN 978-1-4673-1677-4

LEHOTSKÝ, M., PALÁSTHY, H., CÍRUS L. Učebné osnovy IKT na Slovensku, Aktuálne otázky vysokoškolskej prípravy Pedagogických pracovníkov, 203-210, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2009, ISBN 978-80-7414-193-5

LEHOTSKÝ, M. (2012): E-turizmus – využitie informačných a komunikačných technológií v cestovnom ruchu. In: Kovačic, M., Rákoš, J., Borkowski, K., eds (2011).: Interdisciplinárne pohľady na turizmus(IPNT). Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie organizovanej formou internetového spojenia: Sucha Beskidzka – Ružomberok, 14.11. 2011, Verbum, Ružomberok, Verbum, CD, ISBN 978–80–8084–968–9

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.