Ján Pillár

doc. Ing. Ján Pillár, PhD.

DomovKatedraČlenovia katedrydoc. Ing. Ján Pillár, PhD.

doc. Ing. Ján Pillár, PhD.

Docent

Kancelária č. A444
Konzultačné hodiny: Streda 09:15 - 10:45

Priebeh štúdia

Ing.:

1982 – Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš, Veliteľsko-inžiniersky, spojovací
 
PhD.:
1991 – Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš, Organizácia spojenia a prenos informácií
 
doc.:
2000 – Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš, Organizácia spojenia a prenos informácií

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia

1987 – 1990 Interná vedecká ašpirantúra, Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš

1990 – 1994 Vedúci skupiny, Odborný asistent, Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš

1994 – 1995 Kurz generálneho štábu, Landesverteidigungsakademie, Viedeň

1995 – 2006 Vedúci katedry, Zástupca vedúceho katedry, Vedúci skupiny, Vojenská akadémia (Akadémia ozbrojených síl), Liptovský Mikuláš

2006 – 2007  Profesor Katedry manažmentu, Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš

2016 – súčasnosť Docent Katedry informatiky, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok

Študijný odbor alebo odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí:

Informačné  a komunikačné systémy, programovacie jazyky, programovanie desktopových, mobilných a webových aplikácií s využitím najmodernejších programovacích jazykov a nástrojov, modernizácia vzdelávacích metód a prostriedkov.

PILLÁR, J., ČERNÁK, I.: The specifics of teaching programming. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education -13th conference reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, ISBN: 978-80-86302-83-6

PILLÁR, J.: ASP.NET Core MVC, Krok za krokom: Vysokoškolská učebnica. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2017, s. 87, ISBN 978-80-561-0456-9

PILLÁR, J.: Najnovšie trendy v programovaní aplikácií [elektronický zdroj]: Zborník prednášok z týždňa európskej vedy. Ružomberok 7.-11. novembra 2016. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. ISBN 978-80-561-0422-4. CD-ROM, s. 27-31.

PILLÁR, J. a kol.: Assurance of Emergency Telecommunication Services (ETS) in non military crisis situations. In: Zborník z medzinárodnej konferencie (elektronický zdroj): Lacznosc w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym na obszarze kraju, Akademia obrony narodovej, Wydzial wojsk ladowych, Institut zarzadzania i dowodzenia, Warszawa, 13. 10. 2004. 6 str., 23 obr., Lit. 14 zázn.

PILLÁR, J.: Informácie – nutný predpoklad rozhodovacieho procesu. In: Zborník z medzinárodnej konferencie „Technické aspekty informační války“, Vojenská akadémia, Brno, 10.12.2002, s. 87-91.

PILLÁR, J.: Interoperabilita systémov velenia a spojenia. In: Zborník z vedecko-odborného Kolokvia „Stála vojenská spojovací síť“, Vojenská akadémia, Brno, 16.4.2002, CD.

PILLÁR, J., MATYÁŠ, F.: Reliability of field communication networks. In: Zborník vedeckých prác maďarskej Akadémie obrany, MO MR, 2001, č. 4, s. 79 – 87.

PILLÁR, J.: Prístup k hodnoteniu spoľahlivosti spojovacej sústavy s využitím štatistického pozorovania. In: Zborník Vojenskej akadémie, č. 4, 2000, s. 107-116.

PILLÁR, J.: Automatizácia velenia a spojenia I: Vysokoškolská učebnica. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2001, Q-1189, s. 59.

PILLÁR, J., GRANTNER, J.: Automatizácia velenia a spojenia II: Vysokoškolská učebnica. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2003, O-704, s. 56.

PILLÁR, J.: Automatizácia velenia a spojenia III: Vysokoškolská učebnica. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2004, O-733, s. 65.

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.