Daniel Polčin

RNDr. Daniel Polčin, CSc.

DomovKatedraČlenovia katedryRNDr. Daniel Polčin, CSc. 

RNDr. Daniel Polčin, CSc.

Odborný asistent

Kancelária č. A405

Priebeh štúdia

Magisterské

1980 – 1985 Univerzita Komenského v Bratislave, Matematicko-fyzikálna fakulta,

Mgr.- ISCED 5A

Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika-fyzika

POLČIN, D.: Školský film a diafilm vo vyučovaní fyziky. Bratislava:MFF, 1985.

Doktorské

1985 Univerzita Komenského v Bratislave, Matematicko-fyzikálna fakulta,

RNDr.- ISCED 5A

Odbor:matematika-fyzika

Štátna rigorózna skúška – uznaná pri ukončení VŚ na základe splnených kritérií podľa platnej legislatívy

Doktorandské

1989 – 1992 Univerzita Komenského v Bratislave, Matematicko-fyzikálna fakulta,

CSc. – ISCED 6

Odbor: teória vyučovania fyziky

POLČIN, D.: Počítač ako podporný prostriedok vyučovania fyziky. Bratislava:MFF,

1989 – 1992. Univerzita Komenského v Bratislave

PhD. – ISCED 6

medzinárodne uznávaný akademický titul PhD. udelený rektorom Univerzity Komenského v Bratislave

Uznaná „Druhá kvalifikačná skúška“ podľa platnej legislatívy SR

2004 – 2005 Košice, vzdelávací inštitút ELFA

Odbor: správa počítačových systémov

Kvalifikácia: Technické prostriedky. Programové vybavenie. Počítačové siete a sieťové komunikácie. Bezpečnosť a legálne aspekty využívania počítačov – inovačné vzdelávanie

2005 Bratislava, Asociácia projektu INFOVEK – API s realizátorom projektu mc.edu, s.r.o.

Odbor: Aplikácia IKT vo vyučovacom procese, multimediálna podpora vyučovania

Kvalifikácia:Získané vzdelanie s celoštátnou platnosťou – „Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa so zameraním na integráciu IKT do vyučovania“ – inovačné vzdelávanie

2006 – 2008 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagofická fakulta, hosťujúci docent – h. doc.

Odbor: vedecko-pedagogický pracovník na univerzite v odbore didaktika informatiky a didaktika fyziky

2007 – 2008 Trenčín, Metodicko-pedagogické centrum, alokované pracovisko, Pod Sokolicami, Odbor: Programovanie v jazyku PHP

Kvalifikácia: Tvorba webových stránok v jazyku HTML a PHP – inovačné vzdelávanie

2008 Bratislava, Štátny pedagogický ústav

Odbor: Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách

Kvalifikácia: Legislatíva a logistika maturitnej skúšky na stredných školách – inovačné vzdelávanie

2006 – 2008 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Odbor: Modernizačné prvky vo vyučovaní fyziky na SŠ s využitím IKT

Kvalifikácia: Názorné vyučovanie fyziky s dôrazom na rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie v praxi – inovačné vzdelávanie

2011 Bratislava, Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenková 11 – poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Odbor: Využívanie prostriedkov IKT pri príprave multimediálneho vyučovania s podporou PC a interaktívnych prístupov k ich aplikácii vo výučbe

Kvalifikácia: Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní – inovačné vzdelávanie POLČIN, D.:Modelovanie náhodných javov. Šifrovanie textu. Ružomberok-Žilina: MPC ZAA PKRO 23 PD, 2011.

2011 Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Odbor: Fyzika elementárnych častíc

Kvalifikácia: „Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN“ – inovačné vzdelávanie POLČIN, D.: Hľadanie Higgsovho bozónu – Malý Big Bang. Košice: UPJŠ, 2011.

2017 Žilina, MANI Konzult, s.r.o, Daxnerova 1188/10, Revúca – poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Odbor: IKT v edukačnom procese

Kvalifikácia: „Akustika“ – aktualizačné vzdelávanie

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia

1985 – súčasnosť Gymnázium Ružomberok – vyučujúci matematiky, fyziky, informatiky 1996 –

1997 Bakalárske štúdiu textilnej technológie v Ružomberku, Trenčianská univerzita v Trenčíne – odborný asistent fyziky

1997 – 2002 Katedra matematiky, fyziky a informatiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (pôvodne KPFSO Žilinskej univerzity v Ružomberku) – odborný asistent (externý pracovník)

2006-2008 Hosťujúci docent Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

2002 – súčasnosť Katedra informatiky a Katedra fyziky (do ukončenia činnosti Katedry F 2016) Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku – odborný asistent (externý pracovník)

Študijný odbor alebo odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí:

Informatika. Fyzika.

Od začiatku pôsobenia na PF KU v Ružomberku autor publikuje prevažne v týchto oblastiach: didaktika informatiky, didaktika fyziky, programovanie, aplikácie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese na stredných školách, počítačom podporovaná výučba, modernizačné prvky vo vyučovaní v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu.

Publikované vedecké práce:

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:

ADE 01 Slabeycius, J. – Polčin, D. – Hanisko, P.: Príčiny nízkej úrovne vedomostí z fyziky žiakov a študentov ZŠ a SŠ. In: Školská fyzika – praktický časopis pro výuku fyziky a práci s talentovanými žáky na základních a středních školách. KMT FPE ZČU. Západočeská univerzita v Plzni. ISSN 2336-2774. V tlači.

ADE 02 Slabeycius, J. – Polčin, D.: School Physical Experiment Promoted by Digital Photographic Camera and Computer. In: European International Journal of Science and Technology (EIJST). Center for Enhancing Knowledge (CEK), UK. Queen's University Belfast, UK. ISSN: 2304-9693. Vol.3, No.8, (2014), p.115-125.

ADE 03 Slabeycius, J. – Polčin, D. – Berezina, S.: Non-traditional Use of Computer Simulation “My Solar System” in Inquiry-based Teaching. In: International Journal for Innovation Education and Research. Bangladesh 2014. ISSN 1755 1528. Vol.2, No.11, (2014), p.132-139.

ADE 04 Slabeycius, J. – Polčin, D.: Laboratory observations and experiments as an integral part of cognitive process in physics. In: European International Journal of Science and Technology (EIJST). Center for Enhancing Knowledge (CEK), UK. Queen's University Belfast, UK. ISSN: 2304-9693. Vol.4, No.2, (2015), p.117-127.

ADE 05 Polčin, D.: COMPUTER GAMES AND THEIR POSITION IN EDUCATIONAL PROCESS. In: European International Journal of Science and Technology (EIJST). Center for Enhancing Knowledge (CEK), UK. Queen's University Belfast, UK. ISSN 2304-9693. Vol. 4, No. 9, (December, 2015), p. 19-25.

ADE 10 Polčin, D.: Digital school and its impact on the educational process National project Electronisation of the education system of regional schools in Slovakia. In: European International Journal of Science and Technology (EIJST). Center for Enhancing Knowledge (CEK), UK. Queen's University Belfast, UK. ISSN 2304-9693. Vol. 5, No. 1, (January,2016), p. 11-20.

ADE 11 Polčin, D.- Benuska, J.: Magnetic field and its experimental measurement in teaching in high schools. In: European International Journal of Science and Technology (EIJST). Center for Enhancing Knowledge (CEK), UK. Queen's University Belfast, UK. ISSN: 2304-9693. Vol.5, No.3, (April, 2016), p.116-130.

ADE 12 Polčin, D.: Data set about local mapping of the Earth's magnetic field. In: Data in Brief. ELSEVIER, Amsterdam. ISSN 2352-3409. 2018. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340918301161) SCOPUS.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách konferenciách:

AFA 01 Polčin, D.: Miesto informačno-komunikačných technológii vo výučbe v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu. In: Informatika v škole a praxi. Zborník 4.ročníka medzinárodnej konferencie 16. – 18. september 2008. Ružomberok: PF KU v Ružomberku 2008, s. 76 – 81. ISBN 978 – 80 – 8084 – 362 – 5

AFA 02 Slabeycius, J. – Polčin, D.: ACTUAL PROBLEMS OF PHYSICS EDUCATION IN SLOVAKIA . In: Sborník Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6. Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s oddělení fyziky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, Fyzikální pedagogické společnosti JČMF a pobočky Plzeň JČMF. Kašperské hory 24.-26.4.2013, s. 7-12. Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0374-5.

AFA 03 Polčin, D. – Lehotský, M.- Černák,I. – Palásthy, H.: Výskum a postupy v metodike leteckých špecialistov L410 uvp – E20. In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Mezinárodní konference SimSchool 2015,18.-19.9. 2015 LET'S FLY s.r.o., Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov. ISBN 978-80-260-8337-5, CD, s. 27-48.

AFA 04 Polčin, D. – Lehotský, M.- Černák,I. – Palásthy, H.: Analýza a porovnanie testovacích programov využiteľných pri realizácii postupových testov. In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Mezinárodní konference SimSchool 2016/ eds. Rudolf Volner, Aleš Stuchlík et al. – [1. vyd.]. – Ostrava : LET´S FLY, 2016. ISBN 978-80-270-0053-1, CD-ROM, s. 296-324.

AFA 05 Polčin, D. – Lehotský, M.- Černák,I. – Palásthy, H.: Spätná väzba a overovanie splnenia kvalifikačných požiadaviek prostredníctvom postupových testov In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Mezinárodní konference SimSchool 2016/ eds. Rudolf Volner, Aleš Stuchlík et al. – [1. vyd.]. – Ostrava : LET´S FLY, 2016. ISBN 978-80-270-0053-1, CD-ROM, s. 325-342.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

AFC 01 Polčin, D.: Stav a využitie výpočtovej techniky na gymnáziach. Celoštátny seminár k výročiu založenia VÚP s medzinárodnou účasťou, sekcia „Vyučovanie fyziky na gymnáziach“, Bratislava, 28.6. 1988. Zborník VÚP, 2, Bratislava 1988, s.16-21.

AFC 02 Polčin, D.: Sprístupňovanie učiva fyziky využitím počítača. Seminár s medzinárodnou účasťou „Elektronizácia vyučovacieho procesu a úloha moderných didaktických prostriedkov vo vyučovaní“. KF VVTŠ Liptovský Mikuláš, 20.- 22.11. 1991.

AFC 03 Polčin, D.: Filozofia dobrého didaktického programu. Zborník zo seminára s medzinárodnou účasťou „Elektronizácia vyučovacieho procesu a úloha moderných didaktických prostriedkov vo vyučovaní“. VVTŠ Liptovský Mikuláš, 20.-22. 11. 1991.

AFC 04 Polčin, D.: Možnosti využitia počítača vo vyučovaní fyziky na SŠ. Seminár s medzinárodnou účasťou k využitiu počítačov vo vyučovaní fyziky. KF VVTŠ Liptovský Mikuláš, 27.1. 1993.

AFC 05 Polčin, D.: Počítačom k fyzikálnemu poznávaniu na strednej škole. Seminár s medzinárodnou účasťou „Modernizačné trendy vo vyučovaní fyziky“. KF Fakulty logistiky VVTŠ Liptovský Mikuláš, 2.12. 1993.

AFC 06 Polčin, D. – Martinský, O.: Dev WEB Management system. Softwarové riešenie pre manažment obsahu internetových portálov. Zborník konferencie s medzinárodnou účasťou „Informatika v škole a v praxi“. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 12.-14.9. 2005, s. 132-137.

AFC 07 Polčin, D.: Využitie pulzmetrov a nimi spracovaných dát v rekreačnom a výkonnostnom športe – význam pre výrazné zlepšenie zdravia a telesnej kondície človeka. Zborník konferencie s medzinárodnou účasťou „Informatika v škole a v praxi“. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 11.-13.9. 2006, s. 114-119.

AFC 08 Polčin, D.: Využitie digitálneho fotografického prístroja vo fyzikálnych meraniach a pozorovaniach. Zborník konferencie s medzinárodnou účasťou „Informatika v škole a v praxi“. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 10.-12.9. 2007, s. 134-144. ISBN 978-80- 8084-222- 2.

AFC 09 Polčin, D. – Majherová, J.: Príprava budúcich učiteľov informatiky na pedagogickú prax na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. In: Sborník z III. konference pedagogické praxe – příspěvky pedagogů UJEP v Ústí nad Labem a učitelské veřejnosti. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2008, s.62 – 68. ISBN 978-80- 7414-040- 2

AFC 010 Polčin, D. – Majherová, J.: Utilisation of digital picture camera in physical measurements and observations. In: The Future of Learning – Globalizing in Education. International Conference Villach/Austria – Conference ICL2008 September 24 -26, 2008, s. 1-9. ISBN 978-3- 89958-353- 3

AFC 011 Polčin, D. – Stašek, J.: Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese. In: Informatika v škole a praxi. Zborník 4. ročníka medzinárodnej konferencie 16. – 18. september 2008. Ružomberok: PF KU v Ružomberku 2008, s. 255 – 260. ISBN 978 – 80 – 8084 – 362 – 5

AFC 012 Polčin, D. – Želudek, J: Stavebnica Lego Robolab v prostredí ZŠ. In: Informatika v škole a praxi. Zborník 4. ročníka medzinárodnej konferencie 16. – 18. september 2008. Ružomberok: PF KU v Ružomberku 2008, s. 289 – 295. ISBN 978 – 80 – 8084 – 362 – 5

AFC 013 Polčin, D. – Bieláková, L.: Výučba tvorby webových stránok na strednej škole. In:DidInfo 2009. Zborník z medzinárodnej konferencie DidInfo 2009 o vyučovaní informatiky.Katedra informatiky FPV UMB, Slovenská informatická spoločnosť, Metodicko-pedagogické centrum B. Bystrica, Ústav informácií a prognóz školstva, Školské výpočtové stredisko, B. Bystrica, 25.- 27. marec 2009, s. 155-158. ISBN: 978-80- 8083-720- 4

AFC 014 Polčin, D.: Utilisation of digital picture camera in physical measurements and observations. In: The 3rd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2009 Orlando, Florida, USA. July 10th-13th, 2009. Virtual Participation in IMSCI 2009. http://www.ICTconfer.org/imsci

AFC 015 Polčin, D.: UTILISATION OF PULSEMETERS IN RECREATIONAL AND PERFORMANCE SPORT. In: The 3rd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2009 Orlando, Florida, USA. July 10th-13th, 2009. Virtual Participation in IMSCI 2009. http://www.ICTconfer.org/imsci

AFC 016 Polčin, D.: Utilisation of digital picture camera in physical measurements and observations. In: The 13th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2009 Orlando, Florida, USA. July 10th-13th, 2009. Virtual Participation in WMSCI 2009. http://www.iiis2009.org/wmsci

AFC 017 Polčin, D.: UTILISATION OF PULSEMETERS IN RECREATIONAL AND PERFORMANCE SPORT. In: The 13th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2009 Orlando, Florida, USA. July 10th-13th, 2009. Virtual Participation in WMSCI 2009. http://www.iiis2009.org/wmsci

AFC 018 Polčin, D. Information and communication technologies /ICT/ in the process of education. In: Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík 2010:. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie 14. októbra 2010. Ružomberok: PF KU v Ružomberku 2010, 8 strán: http://konod.ku.sk/dokumenty/prispevky/Polcin.pdf. ISBN 978-80- 8084-690- 9

AFC 019 Slabeycius, J.- Polčin, D. – Lizoň, J. – Turzová, M.: Measurement of light polarization by refraction as a creative laboratory task for secondary schools pupils. In: Fyzikálne poznávanie v kontexte modernej fyziky. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie 27. – 28. januára 2011. Ružomberok: PF KU v Ružomberku 2011, s. 66-86. ISBN 978-80- 8084-798- 2

AFC 020 Polčin, D. – Majherová, J.: The development of digital literacy of students in physics and informatics. In: Odborová didaktika – interdisciplinárny dialóg. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie 20. októbra 2011. Ružomberok: PF KU v Ružomberku 2011, s. 133- 137.ISBN 978-80- 8084-791- 3

AFC 021 Polčin, D.:Teaching physics and its purpose with respect of using modern information and communication technologies in lower secondary and upper secondary education in the context of the main educational targets in subsequent years of the educational process. In: Fyzika, základ vzdelávania a vedy 2012. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie 2. – 3. február 2012. Ružomberok: PF KU v Ružomberku 2011. ISBN 978-80- 8084-823- 1

AFC 022 Polčin, D.: Objectives, tasks and importance of “schools digitization support program“ as an initiative of a center of modern educational technologies EDULAB. In: Odborová didaktika – interdisciplinárny dialóg 2012. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie 25. – 26. októbra 2012. Levoča: PF KU v Ružomberku 2012. Publikácia ako výstup projektu GAPF č. 4/05/2012 Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík. Ružomberok:Verbum 2012, s. 177-183. ISBN 978-80- 8084-941- 2

AFC 023 Polčin, D.: Tasks and importance of “school digitization support programme“ as an initiative of a centre of modern educational technologies EDULAB in Slovak Republic, in the framework of a new education concept of the European Union in the 21 st century. In: The SPRING 7th International Conference Knowledge Generation, Communication and Management: KGCM 2013 in the context of The 4th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2013. March 19 – 22, 2013 ~ Orlando, Florida USA. Virtual Participation in KGCM 2013. http://www.iiis-info2013.org/kgcm)

AFC 024 Slabeycius, J. – Hanisko, P.- Polčin, D: Interest in the science – the breakpoint. In M. Costa, B. Dorio, M. Kireš. In: HSCI Proc. 10th 2013. Educating for Science and through Science 1.- 5. July 2013. Košice (Slovakia): P. J. Šafarik University, Košice. Slovakia, 2013. p. 303-307, 5 s. ISBN 978-989- 98032-2- 0.

AFC 025 Slabeycius, J. – Polčin, D.: The role and significance of laboratory measurements in the teaching of physics. In: Odborová didaktika – interdisciplinárny dialóg 2013. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie 9.-11. septembra 2013. Ružomberok: VERBUM KU v Ružomberku 2013, s. 103-114, 12 s. ISBN 978-80- 561-0051- 6.

AFC 026 Slabeycius, J. – Polčin, D. – Berezina, S.: Optical Measurements as an Extension of Physics Learning. 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2013). 27-29 October 2013 University of Barcelona, Barcelona – Spain. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 141, 25 August 2014, Pages 1116-1120.

AFC 027 Slabeycius, J. – Polčin, D. – Berezina, S.: The Use of Computer Simulation as an Object of Investigation in Inquiry Based Teaching . In: 11th International Conference HSCI, July 21 to 25, 2014 / eds. Manuel Costa, Pedro Pombo, José Dorrío. – 1st ed. – Aveiro: Centro Ciencia Viva de Aveiro, Portugalsko 2014. – ISBN 978-989-98032-5-1. – P. 61-67.

AFC 028 Slabeycius, J. – Hanisko, P. – Polčin, D.:Príčiny neobľúbenosti fyziky na základných a stredných školách a návrhy na zlepšenie situácie. In: Tvorivý učiteľ fyziky VIII. Národný festival fyziky 2015. Smolenice, 7.-9. 4. 2015. Košice, 2016. Zborník príspevkov, Slovenská fyzikálna spoločnosť 2016, s. 189 – 202. ISBN 978-80-971450-8-8

AFC 029 Polčin, D. – Petrušková, H. –Stando, J.: Support and Improvement of the Educational Process in Regional Education in Slovakia Through Tablet Classrooms . In: The Third International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies / ed. Jacek Stando. – [1st ed.]. – Łodz : Łodz University of Technology, 2016. ISBN 978-1-941968-38-3, CD-ROM, s. 71-78. Web of Science. Accession Number: WOS:000391259400009

AFC 030 Černák, I. – Polčin, D.- Janiga, R.: Research and proposal of the new training methodology for aircraft specialists (rec. Dele Braimoh, Camacho Martí et al., 2017). In: DisCo 2017 : open education as a way to a knowledge society : 12th conference reader / eds. Jan Beseda, Lucie Rohlíkova, Jan Baťko. – 1. vyd. – Praha : Centre for Higher Education Studies, 2017. – ISBN 978-80-86302-82-9, Online, s. 161-179. Web of Science.

AFC 031 Polčin, D. – Lehotský, M.- Černák, I. – Petrušková, H.: Educational Research Adjusting and Systemazing Methodology of the Pilot Training. In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Mezinárodní konference SimSchool 2017/ eds. Rudolf Volner, Aleš Stuchlík et al. – [1. vyd.]. – Ostrava : LET´S FLY, 2017. ISBN 978-80-270-2104-8, CD-ROM, s. 20-40.